SẢN PHẨM HOÀN TOÀN TỰ NHIÊN
SẢN PHẨM NHẬP KHẨU 100% TỪ LIÊN BANG NGA

CÁC CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

Bản công bố sản phẩm cục an toàn thực phẩm

Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm Cao ban long - chỉ tiếu Hóa lý

Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm Cao ban long - chỉ tiếu Hóa lý, vi sinh vật

Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm Nhung Hươu khô- chỉ tiêu Vi sinh vật

Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm Cao ban long - chỉ tiếu Hóa lý, vi sinh vật

Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm Nhung Hươu khô- chỉ tiếu Vi sinh vật

Bản công bố sản phẩm

Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm - chỉ tiếu Hóa lý

Một số chứng nhận tiêu biểu đã đạt được
0886058866